دوربین 95 ؛ قسمت 15 ؛ سفرنامه آقای شهربانی، مرز مکزیک

26

1565- قسمت سوم سفرنامه آقای شهربانی در امریکا- دکتر عباس قاسمی یکی از بنیان گذاران مسجد المهدی در مرز مکزیک و امریکا .