استقبال کم نظیر لنده ای ها از ایل سوگوار

618

لنده ای هادر شب ششم محرم به استقبال ویژه برنامه ایل سوگوار رفتند.