آموزش کتابخانه fastai - محمد چناریان نخعی

424

مقایسه ای بین فریمورک های یادگیری عمیق مانند تنسورفلو و پایتورچ/ معرفی کتابخانه fastai/ روش های انتخاب بهینه نرخ یادگیری و بهبود دقت مدل/ مثالی عملی برای دسته بندی تصاویر