ملی شدن صنعت نفت

125

ملی شدن صنعت نفت آنزمان که از نفتون نفت می‌جوشیدامضای این بازرگان اعصاب خراب انگلیسی پای قرارد دارسی بود که ۵۰ سال غارت منابع ملی را توسط بریتانیا کبیر بر ایران تحمیل کرد.

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel