اولین مصاحبه با توریست آلمانی آسیب دبده در ایران

943

امیدوارم دیگر هرگز چنین اتفاقی در سرزمین عزیزمان رخ ندهد. کشوری که در میهمان دوستی شهره است.

سعید کفایتی
سعید کفایتی 965 دنبال کننده