رواج استخوان فروشی در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان

700

مستند "در سودای استخوان"درباره رواج استخوان فروشی در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان است که گاه حتی استخوان های انسان ها نیز خرید و فروش می شوند. http://cmmt.ir/4PZ