راهنمای نحوه امتحانات مجازی دانشگاه ازاد اسلامی واحد هشتگرد

292
راهنمای نحوه ورود به سامانه جامع اموزشی جهت امتحانات مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد
pixel