سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ 1388

14,148
سالی که اعتراض و طعنه و عصیان در موسیقی هم سهم عمده ای داشت، سال حس متناقض نت ها
pixel