کاهش مالیات سیگار در کشور!

561

کشور ما در دنیا کمترین مالیات را از دخانیات می گیرد. طبق قانون مجلس باید هر سال مالیات دخانیات 10درصد افزایش داشته باشد اما متاسفانه در کشور ما شاهد کاهش مالیات دخانیات بودیم.