پرینت نخاع در بیمارستان کودکان

762

با استفاده از پرینتر سه بعدی، پزشکان برای یک کودک یک نخاع سالم پرینت کرده‌اند!