آموزش مداحی_طبع سردوگرم برای صداخوبه؟؟؟

1,113

طبع سردوگرم برای صداخوب است؟؟استادسیدصالح حسینی