مرحله ی 3 استرانگ هولد {مرحله 1 }

17
مرحله ی 3 استرانگ هولد{مرحله 1}
Co 10 دنبال کننده
pixel