قرابت درس 1 پیش در ونوس شبکه یک با دکتر سرکشیک زاده

245

برنامه ونوس شبکه یک 24 بهمن ماه در بخش کوتاه پایانی ، دکتر سرکشیک زاده به بررسی آیات و احادیث و اشعار درزس یک پیش پرداخت www.drsarkeshikzadeh.com