ارسال نمونه دستگاه هزار تایی کاکس ماشین

134

ارسال دو عدد نمونه دستگاه جوجه کشی هزار تایی کاکس ماشین به هر کدام از کشورهای گینه بیسائو، سنگال ، گامبیا ، گینه و سرالئون