بیل گیتز چگونه ثروتمند شد و با پول هایش چکار می کند

493

بیل گیتس چگونه پول دار شد؟ حالا چقدر ثروت دارد؟ اکنون با ثروتش چه کار می کند