تلفیق ساختمان های مدرن با طبیعت ( #معماری_سبز )⚜

114

اصول طراحی معماری پایدار⚜ . اهمیت دادن به زندگی انسان ها و حفظ و نگهداری از آن در حال و آینده، کاربرد مصالحی که چه در هنگام تولید و چه در حین استفاده یا #تخریب کمترین آسیب را به محیط خود وارد کنند؛ استفاده حداقل از انرژی های سوختی و تلاش برای بکارگیری انرژی های طبیعی، کاهش تخریب #محیطزیست، بهبود شرایط فیزیکی و روانی زندگی #انسان ها و سایر موجودات زنده را می توان از اهداف اولیه #معماری پایدار نام برد.

architect
architect 2 دنبال کننده