ارگونومی کار با کامپیوتر یا ارگونومی اداری

270
برگزاری دوره آموزشی رعایت اصول ارگونومی در محیط های اداری توسط مصطفی وقاری مقدم، موسس شرکت خدمات تخصصی ارگونومی فیت ارگو با محوریت ارگونومی کار با کامپیوتر و ارگونومی اداری
pixel