برنامه منشور - قسمت 29 - تاریخ پخش : 13 بهمن 97

108

7319- " منشور " با موضوع : چهل سالگی انقلاب ، با حضور کارشناس : رادنی شکسپیر .