نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران سوانح طبیعی

67
ستاد سمن ها
ستاد سمن ها 4 دنبال‌ کننده

برقراری ارتباط موثر میان سازمانهای مردم نهاد و دیگر مراکز و سازمانها زمانی برجسته می شود که فاجعه ای در سطح ملی و یا فراملی رخ دهد و یا نیاز به همکاری جمعی در سطحی گسترده در موضوعی خاص احساس شود. هنگامی که دولت برای اکثریت بازماندگان، خدمات استانداردی را فراهم میکند، این سمن ها هستند که وظیفه‌ی پیگیری نیازهای بازماندگان را بر عهده دارند. مدیریت بحران، در واقع همفکری، تعامل و شناسایی اولویتها و بررسی و تبیین رویکردهایی چون:پیشگیری، آمادگی،امدادرسانی،بازسازی و بازتوانی می پردازد.