نصف اقتصاد آمریکا در مشاغل خانگی است!!!

314

درحالی که سهم مشاغل خانگی در اقتصاد ایران تنها 10درصد است، 52 درصد اقتصاد آمریکا را مشاغل خانگی تشکیل می دهند. گفته می شود در صورتی که شرکت های پشتیبان در کشور گسترش یابند، مشاغل خانگی هم توسعه می یابند. با ما همراه شوید: nowyab.ir

نویاب
نویاب 24 دنبال کننده