کودک کار در میبد

180

کودک کار در میبد: پدرک دیسک کمر دارد/ روز درس می خوانم؛ شبها کار می کنم

۶ ماه پیش
# کار