سه قبر با فامیل باب الحوائجی در قطعه روبرو به درب باب الحوائج بهشت زهرا

302

هر جا که چاه نفتی است بهشتی آنجاست ! آری این گرگ سالهاست که با گله آشناست !