امام مهدی در قرآن | جلسه 1 | مقدمه

18
این فایل صرفا صوتی است و می توانید از لینک زیر اصل فایل صوتی را دانلود کنید. https://drive.google.com/open?id=1iKLXZKVSCPgSctLVZEgZAy2R3ggThVEw در این جلسه استاد ضمن بیان مقدماتی به دو نوع از دسته‌بندی‌های روایات اشاره کردند. دسته‌بندی اول که مربوط به اعتبار روایات بود، روایات به دو دسته معتبر و غیر معتبر تقسیم می‌شدند که خود روایات غیر معتبر شامل چهار دسته روایات جعلی یا محرَّف، روایات مظنون به جعل یا تحریف، روایات مظنون به صحت و روایات مشکوک بودند. دسته‌بندی دیگر، به روایات تعبدی و ارشادی بود.
pixel