نماهنگ "غفلت از مسکن، ضربه به تولید"

100

نماهنگ "غفلت از مسکن، ضربه به تولید" لینک صفحه مربوط به این کلیپ: http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=42588