آیا اونهایی که موفق هستند ,هیج شکستی رو تجربه نمیکنند؟

30
pixel