باهمستان و پویش نهال مهر- بازگرداندن معتادان به زندگی-

838

حضور آقای رجبی مدیر پویش نهال مهر در باهمستان با اجرای خانم میرکریمی... این پویش معتادان را با کاشت گیاه و درخت به زندگی بازمی گرداند