تحلیل نماد غمارگ

720
جلسه تحلیل #غمارگ در این جلسه با تحلیل جامعی از شرکت مارگارین با نگاهی به صنعت داخل، کارشناسی سودآوری، ارزش یابی سهم و تحلیل تکنیکال میزبان شما بودیم همچنین در ابتدای این جلسه تحلیل و بررسی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ (متاثر از شیوع بیماری کرونا) توسط دکتر عبدالشاه انجام شده است
pixel