اصل آزادی عمل و اصل یادگیری مبتنی بر تلاش در روش میزان

1,190

دانش آموزان در فضای کلاس روش میزان ، بر مبنای مسئولیتی که دارند ، آزادانه فعالیتشان را انتخاب می کنند و با هر نفر با تلاش شخصی خودش ، پیشرفت می نماید . در این فضا پرنشاط که هیاهویی از فعالیت و تلاش است ، حضور آزادانه مادران و پدران هم در مدرسه برنامه ریزی شده است . این فیلم مربوط به سال 1389 بوده و در مکان قبلی دبستان میزان فیلم برداری شده است .