دکتر سید هادی سرکشیک زاده استاد پیش بینی

100

توضیحات استاد رامین نیکخو درباره نوع و سبک تدریس دکتر سرکشیک زاده و تسلط ایشان در پیش بینی سوالات کنکور۹۷