محاسبه مقدار گرما

153
فصل چهارم: دما و گرما محاسبه مقدار گرما
classroom.physics 152 دنبال کننده
pixel