اذان سفارشی

256

روزهای پایانی سال 1364 را در جزیره جنوبی مجنون می گذراندیم . دقیق تر بگویم روز1364/12/26 بود که با صدای اذان صبح بیدار شدیم با این تفاوت که صدا صدای سید کاظمی تبلیغات نبود . برادری که اذان می داد معلوم بود اینکاره نیست ، صدایش هم تعریفی نداشت و ... http://63khatam.ir/