تونستم با آموزش حسابداری کاربردی در دوره دانشجویی حسابدار شوم

151

این مصاحبه را به تمام کسانی که دنبال کار هستند توصیه می کنیم حتی دانشجویان !!!

pixel