تو شب خفته و ایشان در ره او همی بوسند خاک درگه او

361

در بیان تسبیح افلاک و ستارگان از نگاه عطار نیشابوری...