همایش استانی زلزله و صنعت بیمه (3)

145

مجری همایش ، شهرداری قره آغاج ( چاراویماق ) 5 دی سال 91