آرایه‌های سیستولیک:سلول پایه شتاب دهنده‌های شبکه‌های عصبی عمیق

188

در این سمینار ابتدا مدل MISD معرفی سپس آرایه های سیتولیک که از این مدل تبعیت می کنند معرفی می شود. در ادامه و طی یک مثال ساده کانولوشن، نحوه بکارگیری آرایه‌های سیستولیک در برنامه‌های کاربردی موازی منظم شرح داده خواهد شد. تقریبا در تمامی شتاب‌دهنده‌های شبکه‌های عصبی عمیق مانند Google TPU و Microsoft Catapult از آرایه‌های سیستولیک به عنوان سلول پایه طراحی استفاده شده است چرا که هسته اصلی DNNها کانولوشن است و عملیات پایه آن خوراک ارایه‌های سیستولیک می‌باشد.