تفکر سیستمی در مدرسه

326
مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» وبینار آموزشی 133 مدرس: محمد علی اسماعیل زاده اصل معرفی وبینار: تفکر سیستمی نشان می دهد چگونه تصمیم های ما بر عملکرد کلاس درس، مدرسه و نظام آموزشی اثر می گذارد. اغلب همان کارهایی که برای رفع مشکلات امروز انجام می دهیم، منشاء مشکلات آینده می شوند و از اقداماتی که می توانند اثرات بزرگی داشته باشند، صرفنظر می شود. در این وبینار ضمن مرور مبانی تفکر سیستمی، بعضی ساختارهای متداول مشکلات زا و راه حل هایی برای آنها ارائه می شود. مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
pixel