مراسم جالب ظهر عاشورا سال 78 قلعه نو خر قان شاهرود

741

ظهر عاشورا سال 87 قلعه نو خرقان شاهرود