تیزر مصاحبه با اکسینیها

308
واحد روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان در ادامه طرح های خود، طرح مصاحبه با اکسینیها را به اجرا در آورده که در این طرح با مسئولیت ها، افراد و تخصص پرسنل شریف و زحمت کش فولاد اکسین خوزستان آشنا می شویم .
pixel