حضور گزارشگران برنامه نود در باهمستان

375

دو تن ا زگزارشگران خوب برنامه نود در برنامه با همستان حضور یافتند واز تجربه های فوتبالی خود گفتند