انیمیشن توصیف محصول (کُشِن)

36

کوشن یه انیمیشن شصت ثانیه ای که محصول شما رو توصیف می کند؛ و در شش گروه و بیست قالب تنوع دارد . تکنولوژی کوشن در معماری پیام و طبقه بندی اطلاعات توصیفی محصول است که در نهایت شبکه ای از داده های توصیفی با توالی گفتاری حاصل می نماید که اصطلاحاً سریال محصول نامیده می شود .

اینستاموشن
اینستاموشن 37 دنبال کننده