فول ریس مسابقه چهارم فرمول ای فصل 2018/2019 - مکزیک

995
موتور اسپورت ایران - فول ریس مسابقه چهارم فرمول ای فصل 2018/2019 - نیوبیوم مکزیک مقام اول: لوکاس دی گراسی - آئودی اسپورت - 45 دور مقام دوم: آنتونیو فلیکس دی کاستا - ب ام و آندرتی اتو اسپورت - 0.436+ مقام سوم: ادواردو مورتارا - ونچوری فرمولا ای تیم - 0.745+
pixel