محمدعلی اثنی عشری: تخلیه نشدن آب ناشی از سیلاب آققلاپذیرفته نیست!

79
با چند توربو ژنراتورگازی و موتورهای جت و چندیم ابرلوله که معمولاً قطر آن حدود دو متر است میتوانند با همکاری اورؤانسی وزارت نفت و شدکت گاز و وزارت نیرو میشود آب ناشی از سیل را تخلیه کرد دیگران هم کارلجستیک را انجام بدهند وشرط موفقیت کارها هم مدیریت کارآمد واحد است
pixel