سه‌خارهء پوزه‌کوتاه: Triacanthus biaculeatus

149

ماهی سه‌خارهء پوزه‌کوتاه (Triacanthus biaculeatus) سه‌خاره‌ماهیان جنوب ایران است. این ماهی با وجود اینکه صید خوراکی نیز می‌شود اما بیشتر به عنوان ماهی آکواریومی مطرح بوده، و در طب سنتی چین نیز کاربردهایی دارد. در جنوب به این ماهی هَر. سوخاری، سه‌خاری، چلیدو و... گفته می‌شود. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Triacanthus-biaculeatus.html