گاوداری صنعتی

1,106

وقتی گاوداری صنعتی به عنوان یکی از عوامل افزایش گازهای گلخانه ای(گاز متان) و گرمایش زمین نام برده می شود به 2 دلیل است: 1- وسعت گاوداری های که در فیلم دیده می شود. 2- ظرفیت گرمایی گاز متان 40 برابر گاز دی اکسید کربن است. (گرما در خود ذخیره میکند)

pixel