ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

مصاحبه اتاق رسانه با دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران

125
✅ پارک زیست بومی است که در آن ایده های دانش بنیان و دستاوردهای پژوهشی دانشجویان و اساتید به کسب و کار تبدیل می-شود. نرخ تبدیل دست آوردهای دانشی و پژوهشی و ایده به کسب و کارهای دانش بنیان در کشور کم است و افزایش این نرخ مهمترین مسئولیت پارک علم و فناوری است. شهر دانش زنجیره علم و کسب و کار است. از یک طرف دانش و از طرف دیگر تقاضا وجود دارد. در این بین زیست بوم ها و نواحی تحت مراکز نوآوری، کار آفرینی و شرکت های دانش بنیان تعریف می شود و مجموعه را به یک زنجیره کامل علم و کسب و کار تبدیل می کند.
pixel