تیزر تبلیغاتی کاندیدای اتاق بازرگانی مجموعه شایق

44

تیزر تبلیغاتی کاندیدای اتاق بازرگانی مجموعه شایق جناب آقای محمدنژاد رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان مشاوره و اجرا : زهرا شایق