کایچو هیتوهیرا سایتو- فرم چوب ۳۱

691

کایچو هیتوهیرا سایتو- ژاپن، ایواما، معبد اوفودو- (فرم چوب ۳۱)/ Hitohiro Saito Kaicho- Japan, Iwama, Ofudo Jinja- (31 No Jo No Kata)/ www.iwamaaikido.ir