داستان خلقت انسان در قرآن استاد رائفی پور‬

833

همه چیز از خلقت عظیم شروع شد از حسادت و دوشمنی شیطان رجیم به مقام انسان