نمی توانم دوست پیدا کنم ...

146

من در دوست پیدا کردن مشکل دارم در دانشگاه دوستانی دارم اما در بیرون از دانشگاه کسی را ندارم که با او وقت بگذرانم احساس افسردگی می کنم و همه وقتم را در خانه هستم رابطه ام با پدر و مادرم خوب نیست اما آدمِ هدفمندی هستم حیوانات را خیلی دوست دارم و در پناهگاه حیوانات کار می کنم و می خواهم بعد از اینکه درسم تمام شد دامپزشکی بخوانم... مشکل دیگری که دارم این است که هر جا که هستم فکر می کنم جای دیگر از اینجا بهتر است...