دوره Azure - کاوش صورتحساب و هزینه های جاری

5

دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/lynda-microsoft-azure-controlling-cost/